Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Szczegółową organizację i zakres dostępu do informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dostępowi do informacji publikacji publicznej podlega:
 
a) projektowanie aktów normatywnych,
b) programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
c) statusy prawne lub formy prawne,
d) przedmiot działalności i kompetencje,
e) organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje,
f) struktury własnościowe podmiotów,
g) sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 
Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem gdy Komenda Miejska Policji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Tychach mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych, dysponujących taką informacją, pod wymienionymi danymi kontaktowymi na stronie głównej Komendy Miejskiej Policji w Tychach

Metryczka

Data publikacji 26.11.2008
Data modyfikacji 24.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Cichowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Cichowski Zespół Łączności i Informatyki
do góry