Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej jest przeprowadzany zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227 poz. 1505) .

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która: 

  1. jest obywatelem polskim,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
     

Komendant Miejski Policji w Tychach upowszechnia zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze:

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

 

Informacja dotycząca wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogloszeniu o naborze

1. list motywacyjny i życiorys

List motywacyjny to dokument podpisany odręcznie z właściwą sobie treścią. W liscie motywacyjnym wymienić pełną nazwę stanowiska pracy
o które się pan/pani ubiega.

Życiorys prosimy sporządzić w formie curriculum vitae.


2. Oświadczenia

 

Każde oświadczenie powinno być opatrzone datą oraz uwiarygodnione odręcznym podpisem.

Metryczka

Data publikacji 04.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba udostępniająca informację:
Artur Dziubany Zespół Łączności i Informatyki
do góry