Komenda Miejska Policji w Tychach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Jak zostać pracownikiem cywilnym Policji?

Osoba zainteresowana podjęciem pracy jako pracownik korpusu służby cywilnej w KMP w Tychach powinna:

 • Spośród ogłoszeń o naborze opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych

    KMP w Tychach (na stronie internetowej:bip.tychy.kmp.policja.gov.pl) lub

    w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

    (na stronie: nabory.kprm.gov.pl) wybrać interesującą ofertę i na nią odpowiedzieć.

 • Skompletować wymagane dokumenty oraz właściwej treści oświadczenia

    wymienione w ogłoszeniu o naborze.

   (Patrz poniższe informacje - Jak poprawnie skompletować wymagane

     dokumenty?)

 • Złożyć w urzędzie lub przesłać pocztą swoją ofertę.

    Złożyć dokumenty aplikacyjne można u dyżurnego KMP w Tychach przez całą

    dobę , w zaklejonej kopercie, adresując:

  Komenda Miejska Policji w Tychach  Zespół Kadr i Szkolenia

  ul. Aleja Bielska 46 ,   43-100 Tychy

  lub przesłać dokumenty na powyższy adres. Termin składania dokumentów jest wyznaczony każdorazowo w ogłoszeniu o naborze. Za przesłane terminowo uznane zostają te oferty, które wysłano nie później niż ostatniego dnia wyznaczonego w ogłoszeniu jako termin składania dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego. Oferty nadane/złożone lub uzupełniane po terminie, o którym mowa nie będą rozpatrywane.

 • Przystąpić do procedury naboru, o ile złożona oferta została wyłoniona

    w preselekcji (weryfikacji formalnej) do kolejnego etapu naboru oraz jak najlepiej

    zaprezentować swą wiedzę i umiejętności podczas kolejnych etapów selekcji.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tychach
Osoba udostępniająca informację:
Artur Dziubany Zespół Łączności i Informatyki
do góry